Wybierz język:

ZAPISKI HISTORYCZNE

Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich
ukazują się od 1908 roku

Zasady etyczne

Zasady etyczne, "ghostwriting", "guest authorship", praktyki antyplagiatowe

Zasady dotyczące publikowania opracowane zostały w zgodzie z zaleceniami Comitee on Publication Ethics (COPE). Wykorzystano również "Publication Ethics and Publication Malpractice Statement" stosowany przez wydawnictwo De Gruyter.

 

Obowiązki Autorów:

 1. Złożenie oświadczenia, że wszystkie zawarte w nadesłanych przez nich artykułach naukowych dane są oryginalne i prawdziwe.
 2. Złożenie oświadczenia, że nadesłany tekst naukowy nie został skierowany do procesu recenzowania w innym czasopiśmie naukowym.
 3. W przypadku większej liczby autorów w artykułach powinny być podane nazwiska wszystkie nazwiska wraz z zaznaczeniem ich wkładu pracy.
 4. Autor powinien podać źródła finansowania swoich badań, wymienić instytucje wspierające badania.
 5. Sposób redagowania pracy powinien być wykonany w sposób umożliwiający weryfikację twierdzeń, przeprowadzonych dowodów, ustaleń. Artykuły muszą być zaopatrzone w aparat naukowy (przypisy i odniesienia).
 6. Ghostwriting, plagiat, nieuprawnione wykorzystanie innych badań lub "guest authorship" są całkowicie zakazane i będą ujawniane, a w krytycznych przypadkach będą podejmowane odpowiednie kroki prawne. 
 7. Dostrzeżone błędy i nieścisłości w oddanych do publikacji w "Zapiskach Historycznych" artykułach powinny być natychmiast zasygnalizowane przez autorów redakcji czasopisma.
 8. Uzyskanie zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów artykułu naukowego (np. ilustracji, zdjęć).
 9. Ujawnienia informacji o każdym potencjalnym konflikcie interesów, jaki może się pojawić w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.
 10. Wyrażenie przez Autora/Autorkę woli publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie "Zapiski Historyczne" jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń, o których mowa w punktach 1 i 2.

 

Powinności Redakcji:

 1. Decydowanie o publikacji nadesłanych tekstów naukowych, biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd Autora/Autorki.
 2. Podejmowanie obiektywnych decyzji o przyjęciu artykułów naukowych do druku i udzielania ich Autorom/Autorkom tekstów naukowych wraz z uzasadnieniem.
 3. Informowanie na stronie internetowej czasopisma o regułach recenzowania nadesłanych tekstów naukowych.
 4. Redakcja poddaje wszystkie artykuły procedurom recenzyjnym i sprawdzającym.
 5. Nadesłane teksty są poddawane procedurze recenzyjnej przy uwzględnieniu kompetencji i kwalifikacji recenzentów. Kryterium kompetencji i kwalifikacji recenzentów jest podstawowym stosowanym przy wyborze recenzenta danego tekstu. Redakcja uwzględnia ewentualne konflikty interesów przy doborze recenzentów. Autorzy prac są anonimowi dla recenzentów i recenzenci pozostają anonimowi dla autorów publikacji. Każda publikacja poddawana jest przynajmniej dwóm procedurom recenzyjnym. Pozostałe informacje dotyczące procedury recenzowania znaleźć można pod adresem: http://www.zapiskihistoryczne.pl/pl/page/recenzowanie
 6. Zasada poufności przy ocenie tekstów obowiązuje wszystkich członków redakcji.
 7. Wycofanie się z procesu redagowania tekstu naukowego, jeśli istnieje konflikt interesów z jego Autorem/Autorką.
 8. Informowanie Autorów o wszelkich sugestiach zmian w tekstach naukowych, wyłączywszy adiustację i korektę.
 9. W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 10. Ostateczna decyzja o publikacji tekstu podejmowana jest przez redakcję czasopisma na zebraniu zatwierdzającym treść kolejnych tomów czasopisma.

 

Powinności Rady Redakcyjnej:

 1. Rada Redakcyjna posiada głos doradczy w pracach redakcyjnych.
 2. Rada Redakcyjna formułuje ogólne zalecenia dotyczące rozwoju i polityki wydawniczej czasopisma.
 3. Redakcja może zwrócić się do Rady Redakcyjnej o opinię w sprawach wątpliwych i spornych, wynikających z bieżącej pracy redakcyjnej.
 4. Rada Redakcyjna opiniuje wnioski redaktora naczelnego o uzupełnienie lub zmiany w składzie redakcji.

 

Obowiązki Recenzentów:

 1. Celem uwag recenzyjnych jest ocena jakości artykułu pozwalająca podjąć decyzję o przyjęciu do druku lub odrzuceniu publikacji artykułu. Uwagi recenzyjne w przypadku pozytywnej oceny artykułu mają służyć poprawie jakości artykułów.
 2. Recenzenci są zobowiązani do przygotowania recenzji w terminie ustalonym z redaktorem naczelnym.
 3. Recenzje są obiektywne, merytoryczne, powstają przy zachowaniu zasad poufności. Treści recenzji jest przekazywana przez recenzentów wyłącznie redakcji czasopisma.
 4. Recenzenci mają obowiązek natychmiastowego zgłoszenia redakcji wychwyconego naruszenia dobrych praktyk, w tym naruszenia zasad antyplagiatowych, "guest authorship" i "ghostwriting".
 5. Recenzenci nie mają prawa wykorzystywania recenzowanych tekstów lub ich fragmenty dla własnych celów.
 6. Recenzenci mają obowiązek zgłosić redakcji konflikt interesów, jeśli takowy zaistniał.

 

Nieetyczne zachowanie:

Definicje dobrych praktyk, "ghostwriting" i "guest authorship" są zgodne z definicjami podawanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dostępne są na stronie Ministerstwa.

Wydawca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu


© Copyright: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Projekt strony: Rafał Mikulski
Wykonanie strony: Rafał Mikulski oraz KMT. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

Dotacja: