Otwarty dostęp

„Zapiski Historyczne” są czasopismem o otwartym dostępie. Teksty zamieszczane są na stronie internetowej czasopisma i są natychmiast bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Teksty publikowane są na podstawie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). „Zapiski Historyczne” stosują się do rekomendacji zawartych w Budapeszteńskiej Inicjatywie Otwartego Dostępu (Budapest Open Access Initiative).

 

Udostępnianie i samoarchiwizacja tekstów

Wersja opublikowana (Version of Record) – autorzy mogą udostępniać i samoarchiwizować pliki PDF zawierające ich teksty w postaci opublikowanej w czasopiśmie na podstawie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0), za pośrednictwem dowolnej strony internetowej, repozytorium online, serwisu społecznościowego itp. Udostępnianie opublikowanej wersji tekstów przez autorów nie jest objęte żadnym embargiem czasowym ani nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.

Wersja przyjęta do publikacji (Author Accepted Manuscript) – autorzy mogą udostępniać i samoarchiwizować pliki tekstowe lub inne pliki zawierające ich teksty w postaci przyjętej do publikacji w czasopiśmie na podstawie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0), za pośrednictwem dowolnej strony internetowej, repozytorium online, serwisu społecznościowego itp. Udostępnianie przyjętej do publikacji w czasopiśmie wersji tekstów przez autorów nie jest objęte żadnym embargiem czasowym ani nie wymaga wnoszenia żadnych opłat. Autorzy muszą zaopatrzyć taką wersję tekstu w adnotację o przyjęciu tekstu do publikacji w czasopiśmie „Zapiski Historyczne”. Po publikacji tekstu w czasopiśmie adnotacja powinna zostać uzupełniona o pełne dane bibliograficzne tekstu (tom, zeszyt, rok publikacji, strony itd.) oraz numer DOI odsyłający do wersji opublikowanej w czasopiśmie.

Wersja przesłana do redakcji czasopisma – autorzy mogą udostępniać i samoarchiwizować pliki tekstowe lub inne pliki zawierające ich teksty w postaci, w jakiej przekazali go oni redakcji czasopisma jako propozycję wydawniczą na podstawie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0), za pośrednictwem dowolnej strony internetowej, repozytorium online, serwisu społecznościowego itp. Udostępnianie przesłanej do redakcji czasopisma wersji tekstów przez autorów nie jest objęte żadnym embargiem czasowym ani nie wymaga wnoszenia żadnych opłat. Autorzy muszą zaopatrzyć taką wersję tekstu w adnotację o przesłaniu tekstu redakcji czasopisma „Zapiski Historyczne” w celu publikacji. Po ewentualnej publikacji tekstu w czasopiśmie adnotacja powinna zostać uzupełniona o pełne dane bibliograficzne tekstu (tom, zeszyt, rok publikacji, strony itd.) oraz numer DOI odsyłający do wersji opublikowanej w czasopiśmie.

 

Udostępnianie danych badawczych

Redakcja „Zapisek Historycznych” zdecydowanie popiera praktykę udostępniania w wolnym dostępie danych badawczych (research data) powstałych w wyniku prac nad tekstami skierowanymi do publikacji w czasopiśmie i zachęca autorów do dzielenia się nimi, np. poprzez deponowanie w repozytoriach danych badawczych.

 

 

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS