Zeszyty

TOM LXXV - ROK 2010, Zeszyt 1


Artykuły


Agnieszka Teterycz-Puzio
Książęta mazowieccy wobec państwa litewskiego w XIII wieku – walka czy współpraca?, s. 7 [DOI: ]

Emanuel Okoń, Anna Mosingiewicz
O obrazach, skrzynce cechowej i „sztukach towarzyskich”. Uwagi o kształceniu artystycznym w Toruniu i Gdańsku na marginesie działalności Christiana Ernsta Ulricha, osiemnastowiecznego malarza w Toruniu, s. 31 [DOI: ]

Dariusz K. Chojecki (ORCID: 0000-0002-6071-7033)
Jedno miasto, dwa (różne) światy. Społeczno-przestrzenne zróżnicowanie umieralności niemowląt w Szczecinie w latach 1876–1913 (część I), s. 65 [DOI: ]

Adam Staniszewski
Działalność Towarzystwa Szwedzko-Polskiego na tle propagandy antypolskiej w Szwecji w okresie międzywojennym, s. 97 [DOI: ]


Źródła i materiały


Ewa Łączyńska
Kasa wdowia szyprów gdańskich z końca XVIII wieku, s. 115 [DOI: ]


Recenzje i omówienia


Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
Wilnianie. Żywoty siedemnastowieczne, opracował, wstępem i komentarzami opatrzył David Frick, s. 133 [DOI: ]

Mariusz Balcerek
Jan Kunowski, Ekspedycyja inflantska 1621 roku, oprac. W. Walczak i K. Łopatecki, wstęp K. Łopatecki, s. 137 [DOI: ]

Jacek Wijaczka
Warmia w dobie „potopu” szwedzkiego 1654–1660. Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej, korespondencja i akta, oprac. Alojzy Szorc, Irena Makarczyk, s. 141 [DOI: ]

Rafał Kubicki
Ansgar Haller, Die Ausformung der Öffentlichkeit in Danzig im 18. Jahrhundert bis zur zweiten Teilung Polens im Jahre 1793 (Studien zur Geschichtsforschung der Neuzeit, Bd. 42), s. 144 [DOI: ]

Katarzyna Kącka
Andrzej Gąsiorowski, Jan Kaszubowski i służby specjalne gestapo, Smiersz, UB..., s. 147 [DOI: ]


Kronika naukowa


Mariusz Balcerek
Międzynarodowa konferencja „Unia Lubelska 1569 roku. Z tradycji unifikacyjnych I Rzeczypospolitej” w Toruniu, s. 151 [DOI: ]

Bogusław Dybaś (ORCID: 0000-0003-1216-3061)
Wileńska konferencja w rocznicę Unii Lubelskiej, s. 153 [DOI: ]

Anna Mikołajewska
Konferencja o dialogu międzykulturowym w miastach Prus Królewskich, s. 159 [DOI: ]


Nekrologi


Katarzyna Minczykowska
Elżbieta Zawacka (1909–2009). Pedagog–Żołnierz–Historyk, s. 163 [DOI: ]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus