Zeszyty

TOM LXXXI - ROK 2016, Zeszyt 1


Artykuły


Michał Choptiany
Astrolog w poszukiwaniu mecenasa. Przypadek Jan Latosza i Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, s. 7-36 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.01]

Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
Pałac podskarbiego wielkiego koronnego Jana Jerzego Przebendowskiego w Leźnie koło Gdańska w pierwszej połowie XVIII wieku, s. 37-62 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.02]

Sławomir Kościelak
Pochodzenie, środowisko rodzinne i początki fałszerskiej działalności Krzysztofa Stanisława Janikowskiego, s. 63-96 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.03]

Tomasz Łaszkiewicz, Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
Wzlot i upadek wojewody pomorskiego Wiktora Lamota (1928–1931). Z dziejów pomajowej elity władzy, s. 97-130 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.04]


Źródła, materiały, miscellanea


Raimonda Ragauskienė
Najwcześniejsze (szesnastowieczne) rejestry archiwalne szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego, s. 131-150 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.05]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Radosław Krajniak (ORCID: 0000-0002-7016-8859)
O nieudanej syntezie średniowiecznych dziejów obecnych obszarów archidiecezji gdańskiej i nierzetelności badawczej jej autora, s. 151-166 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.06]


In memoriam


Roman Czaja
Antoni Czacharowski (1931–2015) – badacz dziejów Pomorza i miast, s. 167-172 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.07]

Adam Biedrzycki (ORCID: 0000-0002-4863-5692)
Bibliografia publikacji profesora Antoniego Czacharowskiego za lata 1996–2007, s. 173-176 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.08]


Recenzje i omówienia


Marian Dygo (ORCID: 0000-0002-3060-8311)
Cezary Kardasz, Rynek kredytu pieniężnego w miastach południowego pobrzeża Bałtyku w późnym średniowieczu (Greifswald, Gdańsk, Elbląg, Toruń, Rewel), Towarzystwo Naukowe w Toruniu (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, R. 94, z. 2), Toruń 2013, ss. 473, s. 177-181 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.09]

Paweł A. Jeziorski (ORCID: 0000-0003-0733-8381)
Księga proskrybowanych Nowego Miasta Torunia (1358–1412), wyd. Bożena Wyrozumska (Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes 107), Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2013, ss. 69 + 3 nlb., s. 182-186 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.10]

Mariusz Balcerek
Arkadiusz Czwołek, Piórem i buławą. Działalność polityczna Lwa Sapiehy, kanclerza litewskiego, wojewody wileńskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, ss. 748, s. 186-194 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.11]

Andrea Mariani (ORCID: 0000-0001-7117-8269)
Bernadetta Manyś, Uroczystości rodzinne w Wilnie za Augusta III (1733–1763), Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, ss. 408, s. 195-201 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.12]

Andrzej Zaćmiński
Kamila Churska-Wołoszczak, Referendum ludowe i wybory do Sejmu Ustawodawczego w województwie pomorskim (1946–1947), Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku, Bydgoszcz–Gdańsk 2014, ss. 310, s. 202-205 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.13]


Kronika naukowa


Anna Marynowska
XVIII Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica pt. „Reforma, reformacja, sekularyzacja – Zakony rycerskie i ich religijna i funkcjonalna odnowa”, Toruń, 23–26 IX 2015 roku, s. 207-211 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.14]

Joanna Orzeł (ORCID: 0000-0001-8816-5157)
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Społeczeństwo staropolskie a elity”, Warszawa, 7–8 XII 2015 roku, s. 211-214 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.15]

Mariusz Balcerek
III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”, Białystok, 30 IX – 2 X 2015 roku, s. 215-220 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.16]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus