Zeszyty

TOM LXXXVI - ROK 2021, Zeszyt 1


Artykuły


Piotr Gotówko (ORCID: 0000-0002-3221-9344)
Von Preußen ins Reich. Der Burgdorfer Krieg und die Heimatreise der einfachen Ordensbrüder Rudolf und Konrad von Kyburg aus dem Jahre 1383, s. 5-27 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.01]

Konrad Bobiatyński (ORCID: 0000-0002-9832-3048)
Skład i liczebność armii litewskiej podczas wojny z Turcją w latach 1683–1686, s. 29-55 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.02]

Liudas Glemža (ORCID: 0000-0002-8189-6528)
Aktywność polityczna mieszczaństwa Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1789–1792, s. 57-84 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.03]

Jordan Siemianowski (ORCID: 0000-0001-9276-366X)
Lloyd Bydgoski w latach 1920–1939. Próby wyprowadzenia przedsiębiorstwa z kryzysu, s. 85-109 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.04]

Edmund Kizik (ORCID: 0000-0002-5877-2025)
Konstruowanie przeszłości. Powstanie ludowego ubioru kaszubskiego w pierwszej połowie XX wieku, s. 111-146 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.05]


Artykuły recenzyjne i polemiczne


Agnieszka Szudarek (ORCID: 0000-0002-6851-9808)
Szlacheckie drogi do nowoczesności. Biedna szlachta w Prusach na przełomie XVIII i XIX wieku, s. 147-161 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.06]


Recenzje


Janusz Małłek (ORCID: 0000-0002-9134-0136)
Regesten der in den Handschriftenbänden Acta Unitatis Fratrum I–IV überlieferten Texte, bearb. v. Joachim Bahlcke, Jindřich Halama, Martin Holý, Jiří Just, Martin Rothkegel, Ludger Udolph, s. 163-167 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.07]

Agnieszka Pawłowska-Kubik (ORCID: 0000-0002-7379-8645)
Wojciech Krawczuk, Wierni królowi. Szwedzi i Finowie na uchodźstwie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w pierwszej połowie XVII wieku, s. 168-175 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.08]

Paweł A. Jeziorski (ORCID: 0000-0003-0733-8381)
Rūta Kaminska, Anita Bistere, Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Krāslavas rajonā; Mārīte Putniņa, Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Zemgalē; Mārīte Putniņa, Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajos Aizkraukles un Jēkabpils rajonos, s. 176-183 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.09]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS