Zeszyty

TOM LXXVII - ROK 2012, Zeszyt 1


Artykuły


Adam Szweda
Królestwo Polskie a zakon krzyżacki 1348–1350 – między konfliktem a współdziałaniem, s. 9 [DOI: ]

Andrea Mariani (ORCID: 0000-0001-7117-8269)
Udział elit w bractwach jezuitów prowincji polskiej i litewskiej. Kontrola z góry czy organizacja od dołu?, s. 25 [DOI: ]

Emilia Denkiewicz-Szczepaniak
Polityka zagraniczna Polski w latach 1945–1949 w opinii Poselstwa Królestwa Norwegii w Warszawie, s. 41 [DOI: ]

Bartłomiej Łyczak (ORCID: 0000-0002-1128-1376)
Uwagi na temat siedemnastowiecznych fundacji ołtarzowych w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu, s. 65 [DOI: ]

Piotr Kitowski
Inwentarze pośmiertne i działy spadkowe ludności wiejskiej klucza pelplińskiego. Z dziejów kultury materialnej i praktyki prawnej w Prusach Królewskich w XVIII wieku, s. 79 [DOI: ]


Przeglądy i metodologia badań


Stephanie Zloch, Izabela Lewandowska
Polsko-niemiecki projekt „Pruzzenland. Regionalne konstrukcje tożsamości w podręcznikach szkolnych Niemiec, Polski, Litwy i Rosji”, s. 103 [DOI: ]


Sylwetki


Leszek Kuk
Profesor Sławomir Kalembka (1936–2009), s. 119 [DOI: ]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Wiesław Sieradzan
W odpowiedzi na artykuł polemiczny Sobiesława Szybkowskiego, s. 141 [DOI: ]

Stanisław Salmonowicz (ORCID: 0000-0001-8874-7042)
Ruch narodowy na Pomorzu wobec zaborcy w XIX wieku, s. 147 [DOI: ]


Recenzje i omówienia


Radosław Biskup
Urkundenbuch der ehemals freien Reichsstadt Mühlhausen in Thüringen 775–1350, bearb. Karl Herquet (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete, Geschichtliche Vereine der Provinz Sachsen, Bd. 3), s. 157 [DOI: ]

Dariusz Dąbrowski
Artūras Dubonis, Traidenis. Monarchio valdžios atkūrimas Lietuvoje 1268–1282, s. 159 [DOI: ]

Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
Wojciech Skóra, Działalność gdańskiej ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego w latach 1920–1930 (Pomorze Zachodnie, Prusy Wschodnie i Wolne Miasto Gdańsk), s. 163 [DOI: ]

Sylwia Grochowina
Monika Tomkiewicz, Piotr Semków, Profesor Rudolf Spanner 1895–1960. Naukowiec w III Rzeszy, s. 170 [DOI: ]


Kronika naukowa


Witold Konopka, Radosław Krajniak (ORCID: 0000-0002-7016-8859)
Ogólnopolska konferencja naukowa i metodyczna „Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego. Życie codzienne”, s. 179 [DOI: ]


Nekrolog


Janusz Tandecki
Irena Janosz-Biskupowa (1925–2011), s. 183 [DOI: ]


Listy do Redakcji



List Jana Szturca do Redakcji „Zapisek Historycznych”, s. 187 [DOI: ]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus