Zeszyty

TOM LXXVII - ROK 2012, Zeszyt 4


Marian Biskup Pro Memoria


Ireneusz Czarciński
Bibliografia publikacji Mariana Biskupa za lata 1949–2010, s. 7 [DOI: ]

Janusz Tandecki
Marian Biskup (1922–2012). Historyk, edytor źródeł, organizator nauki, s. 53 [DOI: ]

Jörg Hackmann (ORCID: 0000-0002-1765-505X)
Marian Biskup und die deutsche Geschichtswissenschaft: Wahrnehmung und Wirkung, s. 61 [DOI: ]

Roman Czaja
Marian Biskup jako badacz zakonu krzyżackiego i jego państwa nad Bałtykiem, s. 75 [DOI: ]

Bogusław Dybaś (ORCID: 0000-0003-1216-3061)
Profesor Marian Biskup i polskie badania nad Inflantami, s. 87 [DOI: ]

Dieter Heckmann
Marian Biskup (1922–2012) als Bearbeiter und Herausgeber historischer Quellen, s. 101 [DOI: ]


Artykuły


Andrea Mariani (ORCID: 0000-0001-7117-8269)
Jezuici w Inflantach i w Kurlandii (1700–1773). Między wielką polityką a elitą lokalną, s. 113 [DOI: ]

Eryk Krasucki (ORCID: 0000-0003-4858-1011)
„W świetle uchwał XX Zjazdu...ˮ Szczecińskie echa moskiewskich wydarzeń z lutego 1956 roku (część I), s. 139 [DOI: ]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Rafał Kubicki, Wiesław Długokęcki
Nowa praca na temat struktury społecznej i osadniczej na terenach komturstwa królewieckiego w XIII–XVI wieku, s. 161 [DOI: ]


Recenzje i omówienia


Stefan Kwiatkowski
Grzegorz Białuński, Misja prusko-litewska biskupa Brunona z Kwerfurtu (Monumenta Literaria Prussiae. Seria C. Monografie, nr 1), s. 175 [DOI: ]

Grzegorz Błaszczyk (ORCID: 0000-0003-4471-1114)
Stasys Vaitekūnas, Stanislovas Narutavičius. Signataras ir jo laikai, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, s. 178 [DOI: ]

Józef Borzyszkowski
Romuald Tadeusz Bławat, Stolem z morza i Kaszub. Życie i twórczość Mariana Mokwy (1889–1987), s. 183 [DOI: ]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS