Zeszyty

TOM LXXVIII - ROK 2013, Zeszyt 1


Artykuły


Marius Ščavinskas
Czy stosowano przemoc podczas pokojowych misji chrystianizacyjnych? Kilka uwag o misjach chrystianizacyjnych w strefie bałtyckiej, s. 7 [DOI: ]

Janusz Czechowski
Sytuacja w Niemczech i stosunki polsko-niemieckie w okresie upadku Republiki Weimarskiej i objęcia rządów przez narodowo-socjalistyczny reżim w relacjach polskiego posła w Berlinie Alfreda Wysockiego (1931–1933), s. 31 [DOI: ]

Eryk Krasucki (ORCID: 0000-0003-4858-1011)
„W świetle uchwał XX Zjazdu...” Szczecińskie echa moskiewskich wydarzeń z lutego 1956 roku (część II), s. 47 [DOI: ]


Źródła, materiały, miscellanea


Jarosław Łuczyński
Przestrzeń Wielkiego Księstwa Litewskiego na mapie radziwiłłowskiej Tomasza Makowskiego z 1613 roku w świetle treści kartograficznej i opisowej, s. 73 [DOI: ]

Katarzyna Krupska, Bartłomiej Łyczak (ORCID: 0000-0002-1128-1376)
Nieznana panorama Torunia z 1793 roku i jej autor – Ernst Friedrich Kussmahly, s. 101 [DOI: ]

Paweł Nowakowski
Przyczynek do studiów nad stosunkiem załóg przedsiębiorstw toruńskich do tzw. nowych związków zawodowych w latach 1983–1989, s. 123 [DOI: ]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Zygmunt Szultka
Wokół książki Aleksandra Hilferdinga o Kaszubach, s.  [DOI: ]


Recenzje i omówienia


Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
Sylvain Gouguenheim, Tannenberg 15 juillet 1410, s. 169 [DOI: ]

Wojciech Zawadzki
Wojciech Szramowski, Dzieje miasta Sztumu w latach 1416–1772, s. 172 [DOI: ]

Stanisław Salmonowicz (ORCID: 0000-0001-8874-7042)
Dariusz Burczyk, Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (1946–1955), s. 175 [DOI: ]


Listy do RedakcjiList Jana Szturca do Redakcji „Zapisek Historycznych”, s. 181 [DOI: ]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS