Zeszyty

TOM LXXX - ROK 2015, Zeszyt 3


Profesorowi Jerzemu Dygdale z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin


Komitet Redakcyjny „Zapisek Historycznych”
Wstęp, s. 9 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.29]

Tomasz Łaszkiewicz, Tomasz Krzemiński
Bibliografia publikacji Jerzego Dygdały za lata 1972–2014, s. 11 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.30]

Jan Tęgowski
Kilka słów o rodowodzie kniaziów Jamontowiczów Podbereskich w świetle nowych źródeł, s. 39 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.31]

Janusz Małłek (ORCID: 0000-0002-9134-0136)
Relacja Jana Funcka z synodu w Koźminku w roku 1555 (przyczynek do kontaktów protestantów z Prus Książęcych, Polski i Czech), s. 51 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.32]

Bogusław Dybaś (ORCID: 0000-0003-1216-3061)
Plan oblężenia Torunia w roku 1658 z wiedeńskiego archiwum wojny, s. 63 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.33]

Ewa Szklarska, Maria Czeppe
Lwowianie i torunianie z czasów dawnej Rzeczypospolitej uwzględnieni w 50 tomach „Polskiego słownika biograficznego”, s. 85 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.34]

Ewa Barylewska-Szymańska
„Rzeczy gdańskie” w domach mieszczan warszawskich w drugiej połowie XVIII wieku, s. 105 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.35]

Anna Stachowska-Krzyżankowska
Chrzty szlacheckie w parafii Luzino w drugiej połowie XVIII wieku, s. 125 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.36]

Paweł A. Jeziorski (ORCID: 0000-0003-0733-8381)
Hylzenowie w Gdańsku. Szkic do dziejów elit dawnego województwa inflanckiego, s. 151 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.37]

Edmund Kizik (ORCID: 0000-0002-5877-2025)
Gdański inwentarz pośmiertny toruńskiego drukarza Johanna Christopha Jungmanna z 1778 roku, s. 169 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.38]

Zofia Maciakowska
Dwór II w Strzyży Górnej i jego mieszkańcy w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku, s. 179 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.39]

Zofia Zielińska
Polskie tłumaczenia korespondencji Stanisława Augusta z Katarzyną II i Nikitą Paninem z lat 1769–1772, s. 193 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.40]

Kazimierz Maliszewski
Polski szlachcic w Ameryce. Obraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w świetle pamiętników Juliana Ursyna Niemcewicza. Próba naszkicowania problemu, s. 207 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.41]

Tomasz Krzemiński
Odbiór społeczny kinematografii na Pomorzu Nadwiślańskim w początkach XX wieku, s. 223 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.42]

Szczepan Wierzchosławski (ORCID: 0000-0001-9407-2993)
Żołnierskie perypetie polskiego księdza Władysława Łęgi w dobie pierwszej wojny światowej, s. 243 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.43]

Tomasz Łaszkiewicz
Ziemiańscy egzulanci kresowi na Pomorzu po pierwszej wojnie światowej, s. 257 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.44]

Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
Wojewodowie pomorscy w latach II Rzeczypospolitej (1920–1939). Szkic do portretu zbiorowego, s. 273 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.45]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Stanisław Salmonowicz (ORCID: 0000-0001-8874-7042)
Prus pierwszy wiek XIX (1806–1871), s. 287 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.46]


Recenzje i omówienia


Rafał Kubicki
Józef Piotr Śliwiński, Cystersi z Łekna – Oliwy – Pelplina od połowy XII do XV wieku, s. 309 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.47]

Anna Skolimowska
Teresa Borawska przy współudziale Henryka Rietza, Mikołaj Kopernik i jego świat. Środowisko, przyjaciele, echa wielkiego odkrycia, s. 312 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.48]

Magdalena Niedzielska
Acta Borussica. Neue Folge, 2. Reihe: Preußen als Kulturstaat, hrsg. v. der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften unter der Leitung v. Wolfgang Neugebauer, Abteilung I: Das preußische Kultusministerium als Staatsbehörde und gesellschaftliche Agentur (1817–1934); Acta Borussica. Neue Folge, 2. Reihe: Preußen als Kulturstaat, hrsg. v. der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften unter der Leitung v. Wolfgang Neugebauer, Abteilung II: Das preußische Kultusministerium in der politischen und sozialen Wirklichkeit, s. 315 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.49]


Kronika naukowa


Sławomir Kościelak, Rafał Kubicki
Konferencja naukowa „Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnych Prus Królewskich. W 180. rocznicę kasaty ostatnich klasztorów w Gdańsku”, Gdańsk, 22 X 2015 r., s. 321 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.50]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS