Zeszyty

TOM LXXXII - ROK 2017, Zeszyt 3


Artykuły


Krzysztof Kwiatkowski (ORCID: 0000-0003-1827-3122)
Qui bona fide a non domino emit. Digesta justyniańskie jako prawny punkt odniesienia w sporze gminy miejskiej z władcą zwierzchnim w późnośredniowiecznych Prusach, s. 7-31 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.33]

Katarzyna Pękacka-Falkowska (ORCID: 0000-0003-2068-7957)
Wokół sprzedaży gdańskiego muzeum doktorów Gottwaldów: Johann Philipp Breyne i jego korespondenci, s. 33-50 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.34]

Edmund Kizik (ORCID: 0000-0002-5877-2025)
Pierwsza kaszubska wystawa ludoznawcza w Kościerzynie w 1911 roku, s. 51-65 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.35]

Jan Ratuszniak
Kontakty Aleksandry Kołłontaj z rodziną Wallenbergów (1930–1945), s. 67-84 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.36]

Zenon Romanow
Proces Zarządu Okręgu Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Koszalinie w 1948 roku, s. 85-107 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.37]


Źródła, materiały, miscellanea


Rafał Kubicki
Wykaz czynszów i służb komturstwa człuchowskiego z 1446 roku wraz z inwentarzem koni, uzbrojenia i zapasów kuchni na zamku w Człuchowie, s. 109-126 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.38]

Michał Białkowski
Dwa posoborowe projekty reorganizacji struktur kościelnych w Polsce z drugiej połowy lat sześćdziesiątych XX wieku, s. 127-146 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.39]


Recenzje i omówienia


Stanisław Salmonowicz (ORCID: 0000-0001-8874-7042)
Jacek Wijaczka, Kościół wobec czarów w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku (na tle europejskim), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2016, ss. 321, s. 147-153 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.40]

Bernadetta Manyś
Marzena Liedke, Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku. Studium demograficzno-społeczne, wyd. Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2016, ss. 436, s. 153-160 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.41]

Dominika Gołaszewska-Rusinowska
Akt 5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje dla Polski i Europy, red. Jarosław Kłaczkow, Krzysztof Kania, Zbigniew Girzyński (O Niepodległą i Jej Trwanie), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 474, s. 161-165 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.42]

Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
Gernot Briesewitz, Raum und Nation in der polnischen Westforschung 1918–1948. Wissenschaftsdiskurse, Raumdeutungen und geopolitische Visionen im Kontext der deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte (Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau, Bd. 32), Fibre Verlag, Osnabrück 2014, ss. 526, s. 165-173 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.43]


Kronika naukowa


Piotr Kołodziejczak
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Quelleneditionen zur Geschichte des Deutschen Ordens und anderer geistlicher Institutionen”, Würzburg, 12–13 V 2017 roku, s. 175-177 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.44]

Joanna Piórkowska
Międzynarodowa konferencja naukowa „Londyńska reduta. Prezydenci RP na uchodźstwie 1939–1990”, Toruń–Warszawa–Londyn, 6–7, 11 VI 2017 roku, s. 177-181 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.45]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS