Zeszyty

TOM LXXXIII - ROK 2018, Zeszyt 1


Artykuły


Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
Dienerzy w służbie zakonu krzyżackiego w Prusach w drugiej połowie XIV – pierwszej połowie XV wieku. Liczebność, utrzymanie, zakwaterowanie, s. 7-37 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.01]

Karol Łopatecki (ORCID: 0000-0002-7921-9421)
Wyprawa zbrojna Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna” w Inflantach zimą 1579 roku, s. 39-67 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.02]

Jarosław Pietrzak
W służbie Sobieskiego. Działalność polityczna i wojskowa Jana Gorzeńskiego (około 1626–1694), s. 69-110 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.03]

Edward Włodarczyk (ORCID: 0000-0002-6699-4963)
Uwarunkowania ekonomicznego rozwoju miast prowincji pomorskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, s. 111-136 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.04]

Monika Tomkiewicz
Zakład Wychowawczy dla polskich chłopców w Wejherowie w okresie okupacji niemieckiej, s. 137-153 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.05]


Źródła, materiały, miscellanea


Zbigniew Hundert, Konrad Bobiatyński (ORCID: 0000-0002-9832-3048)
Skład armii Wielkiego Księstwa Litewskiego podczas wojny z Turcją (1675–1676) w świetle akt skarbowo-wojskowych, s. 155-173 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.06]

Stanisław Roszak, Joanna Orzeł (ORCID: 0000-0001-8816-5157)
Listy Piotra Hiacynta Śliwickiego do nuncjusza Alberica Archinto z lat 1754–1757 w zbiorach Archiwum Watykańskiego, s. 175-191 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.07]


In memoriam


Krzysztof Kopiński
Andrzej Tomczak (12 IX 1922 – 8 II 2017), s. 193-203 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.08]


Dyskusje, polemiki


Zbigniew Nawrocki (ORCID: 0000-0002-4584-7921)
W odpowiedzi na recenzję Macieja Prarata, s. 205-208 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.09]

Maciej Prarat
W odpowiedzi na uwagi Zbigniewa Nawrockiego, s. 208 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.10]


Artykuły recenzyjne i recenzje


Aleksander Piwek
Michał Kurkowski, Ryte i malowane dekoracje maswerkowe w architekturze średniowiecznej na terytorium ziemi chełmińskiej. Studium typologiczno-formalne, s. 209-211 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.11]

Joachim Zdrenka (ORCID: 0000-0001-8702-6454)
Franziska Heidemann, Die Luxemburger in der Mark. Brandenburg unter Kaiser Karl IV. und Sigismund von Luxemburg (1373–1415); Franziska Heidemann, Regesten der Markgrafen von Brandenburg aus dem Hause Luxemburg. Karl IV., Wenzel, Sigismund und Johann sowie deren Hauptmänner 1373–1415, s. 212-214 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.12]

Paweł M. Modrzyński
Paweł A. Jeziorski, Proskrypcja i banicja w miastach pruskich późnego średniowiecza, s. 215-219 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.13]

Marcin Przegiętka
Maria Wardzyńska, Wysiedlenia ludności polskiej z okupowanych ziem polskich włączonych do III Rzeszy w latach 1939–1945, s. 219-225 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.14]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS