Zeszyty

TOM LXXVII - ROK 2012, Zeszyt 3


Artykuły


Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
Radziwiłłowskie kłopoty ze spławem do Gdańska i Królewca w 1733 roku, s. 7 [DOI: ]

Emilia Denkiewicz-Szczepaniak
Misja handlowo-dyplomatyczna Rolfa Andvorda w Polsce w sierpniu i wrześniu 1945 roku, s. 23 [DOI: ]


Źródła, materiały, miscellanea


Bartosz Drzewiecki, Katarzyna Pękacka-Falkowska (ORCID: 0000-0003-2068-7957)
O protestanckiej „miłości bliźniegoˮ, czyli toruńska „Ordinanz des Vorstehers-Amts wegen der Haltungen vor die Armutˮ z 1665 roku, s. 51 [DOI: ]

Agnieszka Wieczorek
Jan Józef Jałowiecki (1817–1885). Misjonarz i korespondent z Inflant Polskich, s. 67 [DOI: ]


Dyskusje i polemiki


Elżbieta Kowalczyk-Heyman
Rzecz o szczegółach. Uwagi na marginesie pracy Marka Radocha, s. 89 [DOI: ]

Adam Szweda, Krzysztof Kwiatkowski (ORCID: 0000-0003-1827-3122)
Nieco uwag o książce Marka Radocha, s. 95 [DOI: ]

Sobiesław Szybkowski
Benedykt Makrai, Mazowsze, Eryk Pomorski i heurystyka. Replika na odpowiedź Wiesława Sieradzana, s. 125 [DOI: ]


Recenzje i omówienia


Piotr Oliński
Regesten Kaiser Friedrichs III. (1440–1493) nach Archiven und Bibliotheken geordnet, hrsg. v. Heinrich Koller, Paul-Joachim Heinig, Alois Niederstätter, H. 24: Die Urkunden und Briefe aus dem historischen Staatsarchiv Königsberg im geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin, aus den Staatsarchiven Gdańsk, Toruń, Riga sowie dem Stadtarchiv Tallinn für die historischen Landschaften Preußen und Livland, bearb. v. Elfie-Marita Eibl, s. 131 [DOI: ]

Piotr Łabędź
Liublino unija: idėja ir jos tęstinumas. Tarptautinės mokslinės konferencijos, vykusios 2009 m. lapkričo 19–20 d. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, pranešimų pagrindu parengtas 20 mokslinių straipsnių rinkinys, oprac. Liudas Glemža, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, X tomas), s. 134 [DOI: ]

Agnieszka Pawłowska
Stanisław Łubieński, Droga do Szwecji Zygmunta III, króla polskiego i szwedzkiego, w 1593 roku. Rozruchy domowe w Polsce w latach 1606–1608, przełożyli Adam Benedykt Jocher, Sylwia Szczygieł, wydali Janusz Byliński, Włodzimierz Kaczorowski, s. 142 [DOI: ]

Henryk Wisner
Tamara Bairašauskaitė, Mykolas Juozapas Römeris (1778–1853). Bajoro viešoji ir privati erdvės XIX a. pirmojoje pusėje, s. 145 [DOI: ]

Mirosława Operacz
Polacy w Norwegii (XIX–XXI w.). Wybór materiałów źródłowych. Poles in Norway (19th–21st c.). Selection of materials, oprac. Zofia Wyżlińska, tłum. na j. angielski i proofreading Ian Corkill, tł. z j. angielskiego na j. polski Justyn Hunia (Polscy emigranci w Norwegii w XIX–XXI w.: materiały źródłowe do badań. Polish emigrants in Norway from the 19th–21th century: source materials for research), s. 148 [DOI: ]

Marta Grzechnik
Bordering the Baltic. Scandinavian Boundary-Drawing Processes 1900–2000, ed. Madeleine Hurd (Nordische Geschichte, hrsg. v. Jens E. Olesen, Bd. 10), s. 150 [DOI: ]

Piotr Kardela
Mirosław Golon, Historia Golubia-Dobrzynia, t. 3: Historia Golubia-Dobrzynia w latach 1945–1962, red. Krzysztof Mikulski, s. 153 [DOI: ]


Kronika naukowa


Karol Polejowski
Konferencja „Contextualising the Fifth Crusade”, s. 161 [DOI: ]


Nekrolog


Jacek Wijaczka
Zenon Henryk Guldon (1936–2012), s. 165 [DOI: ]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS