Zeszyty

TOM LXXIX - ROK 2014, Zeszyt 4


Artykuły


Eugenijus Saviščevas
Influx of the “outside” nobility into Samogitia in the 16th century, s. 5 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.14]

Uladzimir Padalinski
The representation of the Grand Duchy of Lithuania in the final stage of the seym of Lublin (June–August 1569), s. 27 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.15]

Tomasz Kempa (ORCID: 0000-0002-9990-2412)
The issue regarding “the reform of the union” of Lublin in Lithuanian policy in the period of three interregna following the death of king Sigismund Augustus (1572–1588), s. 53 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.16]

Tomasz Ambroziak
The necessity to reexamine the question of Lithuanian particularism during the reign of Sigismund III and Władysław IV, s. 89 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.17]


Źródła i materiały


Wiesław Długokęcki
Observationes ueber die Elbingsche Einlage und des Nogathstroms des Bürgermeisters Fabian Horn als Quelle zur Erkenntniss der Besiedlungs- und Wasserverhältnisse im nordöstlichen Teil des Großen Werders im 17. Jahrhundert, s. 111 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.18]

Wioletta Zielecka-Mikołajczyk
Antemortem documents of Eastern Orthodox and Uniate burghers of Vilnius from the first half of the 18th century, s. 143 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.19]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Janusz Trupinda, Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
O zamkach konwentualnych państwa krzyżackiego w Prusach na marginesie najnowszej książki Tomasza Torbusa, s. 173 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.20]

Tomasz Torbus
Interdyscyplinarność w badaniach nad zamkami krzyżackimi – uwagi na marginesie książki Sławomira Jóźwiaka i Janusza Trupindy „Krzyżackie zamki komturskie w Prusach. Topografia i układ przestrzenny na podstawie średniowiecznych źródeł pisanych”, s. 197 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.21]


Kronika naukowa


Krzysztof Kwiatkowski (ORCID: 0000-0003-1827-3122)
Sprawozdanie ze zjazdu Międzynarodowej Komisji Historycznej do Badań nad Zakonem Niemieckim w Tallinnie, s. 217 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.22]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS