Zeszyty

TOM LXXXII - ROK 2017, Zeszyt 2


Profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin


Andrzej Radzimiński
Wstęp, s. 9-10 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.15]

Michał Białkowski
Bibliografia prac opublikowanych przez Profesora Janusza Małłka w latach 2012–2017, s. 11-20 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.16]

Udo Arnold
Vom Ordensland zum Herzogtum. Religiöse Überzeugung oder politisches Kalkül des Hochmeisters Albrecht von Brandenburg-Ansbach?, s. 21-40 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.17]

Bernhart Jähnig
Beziehungen der Bischofsstadt Fischhausen zur bischöflichen Residenz, s. 41-50 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.18]

Andrzej Radzimiński
Mikołaj Kopernik – duchowny w czasach przełomu, s. 51-70 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.19]

Krzysztof Mikulski
Podwójna obsada urzędów ziemskich, urzędy „tytularne”/„nielegalne” w Rzeczypospolitej w XVII–XVIII w. – kilka uwag wstępnych, s. 71-84 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.20]

Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
Z Torunia do Wilna podróż króla Stanisława zimą 1708 roku, s. 85-100 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.21]

Jacek Wijaczka
Procesy o czary przed sądem sołtysim Kowalewa (Pomorskiego) w XVII–XVIII wieku, s. 101-120 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.22]

Kazimierz Maliszewski
Z dziejów kształtowania się mentalności elity społeczeństwa toruńskiego w XVII i w pierwszej połowie XVIII wieku. Próba ujęcia zagadnienia, s. 121-140 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.23]

Sylwia Galij-Skarbińska, Wojciech Polak
A Polish model of the intelligence service reform in 1990, s. 141-158 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.24]

Waldemar Rozynkowski
Ksiądz Stanisław Kujot jako duszpasterz, s. 159-168 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.25]

Arkadiusz Czwołek
Ksiądz Feliks Ożga i jego zmagania z komunistycznym aparatem represji, s. 169-192 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.26]

Sven Ekdahl
Das Instytut Polsko-Skandynawski in Kopenhagen (IPS). Ein Überblick, s. 193-200 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.27]


Źródła, materiały, miscellanea


Janusz Tandecki, Roman Czaja
Konflikt karczmarza z Myszewa z radą Starego Miasta Elbląga. Przyczynek do autonomii prawno-ustrojowej miast w Prusach na początku XV wieku, s. 201-226 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.28]


Omówienia


Anna Krygier
Janusz Małłek, Moje Prusy, moje Mazury. Szkice z dziejów Prus Książęcych, Królewca i Mazur (Moja Biblioteka Mazurska, nr 15), Oficyna Retman, Dąbrówno 2009, ss. 248; Janusz Małłek, Inne szkice pruskie. Szkice z dziejów Prus Polskich i Książęcych, wstęp Jacek Wijaczka, red. Paweł Błażewicz, Oficyna Retman, Dąbrówno 2012, ss. 254; Janusz Małłek, Od Prus do Mazur. Szkice z dziejów Prus, Pomorza, Warmii i Mazur (Moja Biblioteka Mazurska, nr 28), Oficyna Retman, Archiwum Państwowe w Olsztynie, Dąbrówno–Olsztyn 2016, ss. 293, s. 227-232 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.29]


Recenzje


Cezary Kardasz (ORCID: 0000-0001-6740-7823)
Das Hafenbuch von Treptow an der Rega 1536–1569, hrsg. v. Horst Wernicke, bearb. v. Sonja Birli (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, Neue Folge, Bd. 62), Köln–Weimar–Wien 2017, ss. 170, s. 233-235 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.30]

Stanisław Salmonowicz (ORCID: 0000-0001-8874-7042)
Mariusz Brodnicki, Athenae Gedanenses Ephraima Praetoriusa, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2016, ss. 591, s. 235-237 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.31]

Kinga Czechowska
Olaf Mertelsmann, Everyday Life in Stalinist Estonia (Tartu Historical Studies, vol. 2), Peter Lang, Frankfurt am Main 2012, ss. 163, s. 237-241 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.32]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus