Zeszyty

TOM LXXVI - ROK 2011, Zeszyt 2


Artykuły


Rafał Kubicki
Formy pobożności w mieście późnośredniowiecznym w świetle zapisów na rzecz Kościoła i biednych w testamentach elbląskich (XV – początek XVI wieku), s. 7 [DOI: ]

Tomasz Kempa (ORCID: 0000-0002-9990-2412)
Trybunał litewski w obronie wolności wyznaniowej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, s. 30 [DOI: ]

Jordan Siemianowski (ORCID: 0000-0001-9276-366X)
Problem norweskiej floty handlowej w okresie niemieckiej inwazji na Norwegię, s. 52 [DOI: ]


Źródła, materiały, miscellanea


Franciszek Skibiński
Johann Regius i Konrad Graser Starszy o kulcie obrazów. Przyczynek do dziejów sztuki w nowożytnym Toruniu, s. 77 [DOI: ]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Stefan Kwiatkowski
O ludziach na pobojowisku grunwaldzkim. W związku z artykułem Krzysztofa Kwiatkowskiego „Pierwsze wrażenia w Prusach po porażce zakonu niemieckiego w bitwie grunwaldzkiejˮ, s. 87 [DOI: ]

Sobiesław Szybkowski
Misja Benedykta Makraia w nowym ujęciu, s. 95 [DOI: ]

Włodzimierz Stępiński
Geneza antysemityzmu w Prusach w najnowszej historiografii niemieckiej, s. 111 [DOI: ]


Recenzje i omówienia


Bogusław Dybaś (ORCID: 0000-0003-1216-3061)
Konrad Bobiatyński, Michał Kazimierz Pac – wojewoda wileński, hetman wielki litewski. Działalność polityczno-wojskowa, s. 129 [DOI: ]

Barbara Szordykowska
Janusz Czechowski, Polska i Finlandia. Stosunki dwustronne w latach 1918–1939, s. 133 [DOI: ]

Roland Borchers
Kościerzyna i powiat kościerski w latach II wojny światowej 1939–1945, red. Andrzej Gąsiorowski, s. 136 [DOI: ]

Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
Andrzej Gąsiorowski, Krzysztof Steyer, Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski, s. 140 [DOI: ]

Dominik Krysiak
Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu, red. Jarosław Kłaczkow, s. 147 [DOI: ]


Kronika naukowa


Paweł A. Jeziorski (ORCID: 0000-0003-0733-8381), Mariusz Balcerek
Konferencja „Dawne Inflanty polskie: dziedzictwo i historia”, s. 153 [DOI: ]


Nekrolog


Urszula Zaborska
Doktor Henryk Baranowski (1920–2011), s. 163 [DOI: ]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS