Zeszyty

TOM LXXXVII - ROK 2022, Zeszyt 4


W stulecie urodzin Profesora Mariana Biskupa


Bogusław Dybaś (ORCID: 0000-0003-1216-3061)
Marian Biskup i „Zapiski Historyczne”. Wokół początków umiędzynarodowienia czasopisma, s. 5-37 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.35]

Grzegorz Myśliwski (ORCID: 0000-0002-8292-5474)
Bałtycka strefa gospodarcza w badaniach Henryka Samsonowicza, s. 39-67 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.36]


Artykuły


Dominika Szczupak (ORCID: 0000-0002-0991-463X)
Symboliczne znaczenie ornamentów źródeł ruchomych z wybranych zamków zakonnych. Przyczynek do dalszych badań nad religijnością krzyżacką w średniowiecznych Prusach, s. 69-96 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.37]


Edycje źródłowe


Bartłomiej Łyczak (ORCID: 0000-0002-1128-1376)
Protokół z wizytacji kościoła pw. św. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Toruniu przeprowadzonej w 1706 roku na zlecenie biskupa chełmińskiego Teodora Andrzeja Potockiego, s. 97-126 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.38]

Joachim Zdrenka (ORCID: 0000-0001-8702-6454)
Das Umsiedlerlager für Litauendeutsche in Flatow/Złotów 1941–1943, s. 127-144 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.39]


Recenzje


Marian Dygo (ORCID: 0000-0002-3060-8311)
Mihai Dragnea, Christian Identity Formation Across the Elbe in the Tenth and Eleventh Centuries, s. 145-151 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.40]

Cezary Kardasz (ORCID: 0000-0001-6740-7823)
Monetisation and Commercialisation in the Baltic Sea, 1050–1450, ed. by Dariusz Adamczyk, Beata Możejko, s. 152-157 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.41]

Gregory Leighton (ORCID: 0000-0002-4203-2313)
Norbert Delestowicz, Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach (1310–1351). Studium prozopograficzne, s. 158-164 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.42]

Andrzej Zakrzewski (ORCID: 0000-0001-8611-4540)
Aleksandra Ziober, Postawy elit Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec elekcji Władysława IV Wazy i Michała Korybuta Wiśniowieckiego, s. 165-170 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.43]

Stanisław Salmonowicz (ORCID: 0000-0001-8874-7042)
Stefan Kieniewicz, Pamiętniki, do druku przygotował Jan Kieniewicz, s. 171-176 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.44]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS